How to pay

ธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี หจก. ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์
เลขที่บัญชี 238-4-37915-8
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา เดอะมอลล์ บางแค
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายปรีชา ถนอมเกียรติ
เลขที่บัญชี 112-2-28125-3
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา เพชรเกษม 69
ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี ศิวนาถ เลาธนวัฒน์
เลขที่บัญชี 7852297020
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา บิ๊กซี เพชรเกษม
ธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชี นายปรีชา ถนอมเกียรติ
เลขที่บัญชี 019-2-84606-1
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา พรานนก